Deklaracja dostępności

Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://fumed.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-01-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pliki doc, docx, pdf, pptx, ppt – nie są zgodne z WCAG
 • pliki zamieszczane w serwisie będą dostosowywane do wymagań osób o szczególnych potrzebach
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
 • filmy nie posiadają pełnej transkrypcji
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • materiały wideo – nie są zgodne z WCAG
 • wykresy, mapy, skomplikowane grafiki, infografiki nie posiadają alternatywy w postaci tekstu, tabel itp. – nie są zgodne z WCAG
 • materiały graficzne posiadają treści wplecione w grafikę
 • braki atrybutu alt ale niektórych elementów graficznych
 • tabele – nie są zgodne z WCAG
 • mogą występować zbędne spacje
 • brak podkreśleń linków
 • mogą występować linki, które nie posiadają tekstu
 • na stronie mogą wystąpić elementy, które nie są dostępne za pomocą klawiatury
 • elementy aktywne na stronie mogą nie mieć obwódki (focus)
 • interaktywne formularze online – nie są zgodne z WCAG
 • mogą występować ruchome elementy strony
 • mogą występować błędy w css oraz html
 • mogą występować zbyt mało kontrastowe elementy

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Milczarek.
 • E-mail: joanna.milczarek@fumed.pl
 • Telefon: 508403196

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Adres: Plac Hallera 1, 90-647 Łódź
 • E-mail: joanna.milczarek@fumed.pl
 • Telefon: 508403196

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Plac Hallera 1B

Budynek 4 kondygnacyjny.

W budynku są zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne.

W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

W budynku dostępna jest winda osobowa.

W budynku brak zainstalowanych urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.