Regulamin serwisu

REGULAMIN serwisu internetowego www.fumed.pl
Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dalej zwany „Regulaminem”.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.fumed.pl prowadzony jest przez Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624;
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  • rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym http://www.fumed.net/, zwany dalej „Serwisem”;
  • warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
 4. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz punkcie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.
 6. Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.
 7. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Administrator; Usługodawca, Sprzedawca; – Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul. gen. J. Hallera 1B (pok. 227), kod pocztowy: 90-647, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000399065; NIP: 7272784120; REGON: 10130208800000; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; adres korespondencji elektronicznej: fumed@fumed.pl; telefon: +48 785 911 624
 2. Formularz – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na dostarczaniu w sposób regularny, lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
 3. Regulamin – niniejszy dokument;
 4. Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi;
 5. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

 1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (U. 2007 nr 171 poz. 1206; z późn. zmian.).
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na korzystaniu z Formularza Zamówienia Folderu Informacyjnego;

§ 4 Formularz Zamówienia Folderu Informacyjnego

 1. Korzystanie z Usługi  polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia Folderu Informacyjnego ma swój początek z momentem wejścia na odpowiednią podstronę Serwisu, która zawiera opis określonego Wydarzenia oraz naciśnięcia przycisku „Wyślij”.
 2. Złożenie Zamówienia Folderu Informacyjnego następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie następujących czynności:
  • wypełnieniu Formularza Zamówienia Folderu Informacyjnego; oraz
  • kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia Folderu Informacyjnego pola „Wyślij”.
 3. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy:
  • Imię oraz Nazwisko;
  • Numer telefonu;
  • Adres korespondencji elektronicznej;
  • Adres zamieszkania tj. nazwa ulicy, numer budynku, miasto, kod pocztowy;
 4. Usługa Formularz Zamówienia Folderu Informacyjnego świadczona jest nieodpłatnie polega na wysyłaniu w sposób regularny lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
 5. Usługobiorca udostępniając identyfikujący go adres korespondencji elektronicznej wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora.
 6. Usługa Formularz Zamówienia Folderu Informacyjnego świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 7. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na subskrypcji Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: fumed@fumed.pl

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeżeli Usługi świadczone przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres fumed@fumed.pl
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:
  • Imię i nazwisko;
  • Nazwę firmy;
  • Adres e-mail;
  • Numer telefonu;
  • Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;
  • W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – np. obrazu ze zrzutem ekranu.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.
 6. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała w skutek niezapewnienia Usługobiorcom Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, na skutek okoliczności za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności wynikające z działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów systemowych oraz ingerencji osób trzecich.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

§ 7 Wymagania techniczne

 1. Usługobiorca aby uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:
  • komputer z dostępem do Internetu;
  • przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;
  • rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;
  • włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.
 2. Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W konsekwencji Usługobiorca nie ma w szczególności prawa do:
  • tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;
  • rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;
  • udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;
  • uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;
  • nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.
 3. Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.)

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców o wszelkich zmianach Regulaminu poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego na stronie Serwisu.
 2. W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy, Administrator powiadomi Usługobiorcę o zmianie Regulaminu po przez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, na którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.
 3. Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie, z zastrzeżeniem, że zmienione postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do zawartych między Usługobiorcą a Administratorem, przed dniem wejścia w życie zmian, pod warunkiem, że Usługobiorca nie wypowie umowy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.
 4. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 5. Niniejszy Regulamin jest utworem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (U. 1994 nr 24 poz. 83, z późn. zmian.) i korzysta z pełnej ochrony prawnej.
 6. Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: https://[.]
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2018