Statut

STATUT FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne 

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Fundatorem Fundacji dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

§ 2

Fundacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

§ 3

 1. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Fundacja ma charakter apolityczny.

§ 4

Fundacja posiada osobowość prawną

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

 1. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 2. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, przedstawicielstwa, filie, a także przystępować do innych fundacji w kraju i za granicą.
 3. Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi osobami oraz organizacjami ( w szczególności: fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami ).
 4. Fundacja w ramach realizacji celów statutowych może nabywać udziały lub akcje spółek prawa handlowego, występować jako wspólnik w innych spółkach w kraju i za granicą.

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym Fundację znakiem graficznym i odpowiednikiem nazwy Fundacji w języku obcym.

 

Rozdział 2 – Cel i zakres działalności Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie działalności i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwanego dalej Uniwersytetem, w zakresie:

1) działalności dydaktycznej,
2) działalności naukowej,
3) działalności studenckiej

§ 9

Cel Fundacji realizowany jest w szczególności poprzez:

a) organizowanie  konferencji, sympozjów, seminariów, zjazdów etc,  związanych z działalnością  Uniwersytetu,
b) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym, studentom, pracownikom naukowym,
c) wspieranie naukowców i transferów badawczych,
d) zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów,
e) informowanie o wszelkich wydarzeniach w celu promocji pozytywnego wizerunku Uniwersytetu
f) edukację z zakresu profilaktyki zdrowia, nauk medycznych, dla społeczności lokalnej oraz innych jednostek,
g) udzielanie pomocy w zakresie działalności naukowej, kulturalnej i sportowej dla studentów oraz pracowników,
h) zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, publikacji elektronicznych,
i) wspieranie działalności wydawniczej
j) współpracę z podmiotami gospodarczymi,
k) aktywizowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji,
l)  współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi, w tym z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
m) upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą
n)  współpracę ze środowiskami nauki, techniki, kultury oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi
o) współdziałanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji
p)  inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości i warunków studiowania na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, współpraca z uczelnią ( pomoc w wyposażaniu akademików, budynków dydaktycznych, drobne prace remontowe budynków istniejących),
q)  upowszechnianie w kraju i za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
r) pomoc studentom i pracownikom niepełnosprawnym organizację imprez sportowych, kulturalnych,
s) organizację wyjazdów, wypoczynku, itp. dla społeczności akademickiej,
t) prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji wyżej wymienionych celów Fundacji.

§ 9.1

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a)      PKD 46.45.Z- Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
b)      PKD 46 46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
c)      PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
d)     PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
e)      PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
f)       PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
g)      PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
h)      PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
i)        PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
j)        PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność  gastronomiczna,
k)      PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
l)        PKD 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
m)    PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet,
n)      PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
o)      PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
p)      PKD 68.20.Z -Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
q)      PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
r)       PKD 70.22.Z -Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
s)       PKD 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
t)       PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
u)      PKD 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
v)      PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych naukmPrzyrodniczych i technicznych,
w)    PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
x)      PKD 74.90.Z – Pozostała działalność  profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
y)      PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
z)      PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządków w budynkach,
aa)   PKD 81.21.Z –  Niespecjalistyczne sprzątanie obiektów i obiektów przemysłowych,
bb)  PKD 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie obiektów i obiektów przemysłowych,
cc)   PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
dd) PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
ee)   PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
ff)    PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
gg)  PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
hh)  PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
ii)      PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
jj)      PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
kk)   PKD 85.59.13.2 Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane,
ll)      PKD 85.59.19.0 – Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
mm)  PKD 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
nn)  PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
oo)  PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
pp)  PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

 

Rozdział 3 – Organy i struktura Fundacji 

§ 10

Organami Fundacji są :

a) Rada Fundacji zwana dalej „Radą”
b) Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”

§ 11

Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.

§ 12

Kadencje organów Fundacji trwają 4 lata.

§ 13

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo

§ 14

Członkowie Zarządu za pełnienie swoich funkcji pobierają wynagrodzenie,
na zasadach i w wysokości ustalonej w Regulaminie wynagradzania członków
Zarządu.

§ 15

Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku
z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

 

Rozdział 4 – Rada Fundacji 

§ 16

 1. W skład Rady wchodzi od 7 do 11 członków powoływanych przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, po zasięgnięciu opinii Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
 2. Członkowstwo w Radzie wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji, odwołania przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nieuczestniczenia w posiedzeniach Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub wykluczenia przez Radę za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady, w drodze uchwały podjętej w glosowaniu większością 2/3 głosów wszystkich jej członków
 3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Rady nie jest powołany, dotychczasowa Rada pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nową Radę. W razie zmian w składzie Rady w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całej Rady.

§ 17

 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący powołany przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi spośród jej członków.
 2. Przewodniczący Rady wyznacza spośród jej członków dwóch zastępców.

Zakres działania Rady Fundacji

§ 18

Rada jest organem kontrolno-nadzorczym Fundacji.

§ 19

 1. Do zakresu działań Rady należy:
  a) opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji
  b) opiniowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji
  c) powoływania członków Zarządu i odwoływanie ich na wniosek Rektora oraz ustalanie ich wynagrodzenia w odrębnym regulaminie.
  d) uchwalanie regulaminu działania Rady oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu
  e) podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych do decyzji Rady
  f) udzielanie absolutorium Zarządowi
 2. Rada ma prawo wglądu do wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz udzielania jej wszelkich wyjaśnień

System głosowania Rady

§ 20

 1. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku i działa według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego
  z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej 1/3 członków Rady.
 4. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu.
 5. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
 6. Uchwały Rady mogą być podejmowane na jej posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na tę formę głosowania.
 7. Zebrania Rady w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium odbywa się w terminie do 30 marca każdego roku.

Rozdział 5 – Zarząd Fundacji 

§ 21

 1. W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków.
 2. Rada  powołuje Zarząd w osobach Prezesa Zarządu oraz jej członków.
 3. Prezes i członkowie Zarządu są zatrudniani w Fundacji na podstawie umowy
  o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez Przewodniczącego Rady.

§ 22

 1. Członkowstwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Radę na wniosek Rektora w szczególności za:
  a) nieprzestrzegania przez Prezesa lub członka Zarządu Statutu i regulaminów Fundacji,
  b) niewywiązywania się przez Prezesa lub członka Zarządu z nałożonych obowiązków,
  c) prowadzenia przez Prezesa lub członka Zarządu działalności sprzecznej lub konkurencyjnej z celem Fundacji.
 2. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna z wnioskiem o odwołanie wszystkich członków Zarządu.
 3. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie swoje funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowopowołanych członków kończy się z upływem kadencji całego Zarządu.

 

Zakres działania Zarządu Fundacji

§ 23

 Do zakresu działań Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą
c) wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę planów i programów działania
d) ustalanie Regulaminu pracy Zarządu
e) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji
f) przygotowanie i przedstawianie Radzie sprawozdań z działalności Fundacji, w terminie do 20 marca każdego roku za rok poprzedni
g) przygotowanie i przedstawianie Ministrowi Zdrowia sprawozdań z działalności Fundacji w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni
h) wykonywanie uchwał Rady.

System głosowania Zarządu Fundacji

§ 24

 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.
 2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

Rozdział 6 – Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

§ 25

 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu – jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu – łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych o równowartości co najmniej 200.000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych ) składają łącznie wszyscy członkowie Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych uprawnieni są: Prezes Zarządu – jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu – łącznie.

 

Rozdział 7 –  Finanse i Majątek Fundacji

§ 26

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz przedmioty majątkowe nabyte
  w czasie działalności statutowej, a w szczególności;
  a) spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne
  b) wpływy ze zbiórek zorganizowanych przez Fundację
  c) odsetki bankowe
  d) inne wpływy i dochody
 2. Fundusz założycielski stanowią wkłady wniesione przez fundatora w wysokości 50 000 PLN ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych ).

§ 27

Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§ 28

Zarząd na wniosek Rady może tworzyć wyodrębnione fundusze celowe z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji. Utworzenie wyodrębnionego celowego jest możliwe, jeżeli wynika to z woli darczyńcy, spadkodawcy, zapisodawcy lub z podpisanej przez Fundację umowy cywilnoprawnej.

§ 29

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, aukcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach.

§ 30

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§ 31

 Fundacja nie może:

a)  udzielać pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osobom, z którymi członkowie organów
i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z  tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji albo podmiotu,

d)  dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich.

§ 32

 1. Zarząd ustala zasady zatrudnienia, wysokość wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu ustala Rada.

 

Rozdział 8 – Zmiana Statutu

§ 33

Zmiana statutu wymaga uchwały Rady podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu z inicjatywy własnej, Zarządu lub Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Rozdział 9 – Likwidacja Fundacji

§ 34

Fundacja ulega likwidacji w razie niemożności realizacji celów, dla których została powołana.

§ 35

Decyzję o likwidacji podejmuje Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi po zaciągnięciu opinii Rady i Senatu z zachowaniem warunków przewidzianych w ustawie o fundacjach.

§ 36

 1. Likwidację przeprowadza Zarząd chyba, że fundator wskaże innego likwidatora.
 2. Likwidatorowi innemu niż Zarząd przysługują uprawnienia, ale i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 3. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą sprawy bieżące, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania.
 4. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.